Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προοίμιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του διαδικτυακού τόπου www.cremation.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών που πιθανώς συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου. To παρόν έγγραφο συνοδεύει το έγγραφο που περιγράφει τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας www.cremation.gr.

Εφιστάται η προσοχή κάθε επισκέπτη / χρήστη: Σε περίπτωση που δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του παρόντος, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.cremation.gr.

1. Έννοια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου

2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει ο διαδικτυακός τόπος www.cremation.gr

Ο χαρακτήρας του διαδικτυακού τόπου www.cremation.gr είναι καθαρά ενημερωτικός και συνεπώς διευκρινίζεται ότι καταρχήν ο ως άνω διαδικτυακός τόπος δεν συλλέγει, ούτε χρησιμοποιεί κανενός είδους προσωπικά δεδομένα. Δε λαμβάνονται αποφάσεις, ούτε γίνεται κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων του επισκέπτη χρήστη.

4. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου www.cremation.gr είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σεμέλης, αρ. 24-26, Τ.Κ. 11528, με τηλέφωνο επικοινωνίας 6932437729 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremationsociety.gr Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επεξεργασίας για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων του.

5. Δικαιώματα χρηστών/ επισκεπτών (σε περίπτωση που η εταιρεία επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα)

Ο χρήστης/ επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει επιπλέον των ανωτέρω: Δικαίωμα διόρθωσης ή / και διαγραφής προσωπικών δεδομένων Δίνεται το δικαίωμα στους επισκέπτες / χρήστες να διαγράψουν τυχόν προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ανά πάσα χρονική στιγμή. - δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, - δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, -δικαίωμα φορητότητας δηλαδή δικαίωμα σας να λάβει τα δεδομένα που τον αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, - δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των Δεδομένων. -δικαίωμα αντίρρησης δηλαδή δικαίωμά να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του όταν υπάρχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016, Για να ασκήσει ο επισκέπτης/ χρήστης τα δικαιώματα του μπορεί να στείλει σχετικό αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της «Εταιρείας» (οδός Σεμέλης, αρ. 24-26, Τ.Κ. 11528), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( info@cremationsociety.gr ) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», και η «Εταιρεία» θα φροντίσει να το εξετάσει και να απαντήσει το συντομότερο δυνατό. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η «Εταιρεία» έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση δικαιώματός εάν η τυχόν επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

6. Παροχή και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η «Εταιρεία» μέσω του διαδικτυακού τόπου www.cremation.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φορέα. Η «Εταιρεία» μπορεί να παράσχει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα εντός ή εκτός Ευρώπης μόνο εάν : - Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. - Η παροχή των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την «Εταιρεία» μέσω του διαδικτυακού τόπου www.cremation.gr , καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των χρηστών / μελών. - Οι εκτελούντες την επεξεργασία επεξεργάζονται τα δεδομένα με εντολή και για λογαριασμό της «Εταιρείας». Οι εκτελούντες την επεξεργασία, επιλέγονται προσεχτικά, ελέγχονται και δεσμεύονται με σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. - Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές (διοικητικές , δικαστικές).

7. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων

Σε περίπτωση που αποσταλεί στην «Εταιρεία», μέσω των λοιπών μέσων ηλεκτρονικής δικτύωσης και ηλεκτρονικών επιστολών, βιογραφικό σημείωμα, η «Εταιρεία» θα λάβει γνώση των στοιχείων που θα αποσταλθούν μέσω του βιογραφικού σημειώματος. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητά για εργασία στην «Εταιρεία» και προκειμένου η «Εταιρεία» να επικοινωνήσει σχετικά με ενδεχόμενη απασχόλησή σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρεία» δεν θα διατηρήσει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών. Αν τελικά η «Εταιρεία» αποφασίσει να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για την κάλυψη μιας άλλης θέσης, το υποκείμενο θα ενημερωθεί σχετικά και θα ζητηθεί η αρμόζουσα συγκατάθεσή.

8. Αλληλεπίδραση μέσω τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Σε περίπτωση επικοινωνίας με την «Εταιρεία» τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η Εταιρεία θα λάβει πληροφορίες όπως ο αριθμός του τηλεφώνου του χρήστη, το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία του προφίλ του, τον τόπο όπου ζει, το email, το φύλο του/της κλπ. με σκοπό να απαντηθούν τα μηνύματα του χρήστη.

Η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που συγκεντρώνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει δικαιοδοσία επί αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων του, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τις δηλώσεις προστασίας του μέσου κοινωνικού δικτύωσης.

9. Cookies

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων σελίδων του διαδικτυακού τόπου www.cremation.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.cremation.gr και σε περιπτώσεις για στατιστικούς λόγους. Κάθε επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενημερώνεται για τη ρύθμιση των cookies και να μπορεί είτε να αποφασίσει μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή συνολικά, είτε να αποκλείσει την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορεί ο επισκέπτης/ χρήστης να αλλάξει τις ρυθμίσεις των cookies.

Ο επισκέπτης/ χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη ότι η λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.cremation.gr ενδέχεται να είναι περιορισμένη εάν τα cookies δεν γίνονται δεκτά. Οι διαφημιζόμενοι / πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν επίσης να σας στείλουν cookies.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν στον χρήστη να απορρίψει όλα τα cookies, ενώ ορισμένα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν να απορριφθούν μόνο cookies τρίτου μέρους. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer ο χρήστης μπορεί να αρνηθεί όλα τα cookies κάνοντας κλικ στο “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός όλων των cookies” χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό επιλογής. Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει, ωστόσο, αρνητικό αντίκτυπο στη χρησιμότητα πολλών ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένου αυτού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/ Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies στατιστικών χρήσης: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cooki e-usage

10. “Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Ο διαδικτυακός τόπος www.cremation.gr περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

11. Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Η παρούσα πολιτική προστασίας μπορεί να τροποποιηθεί. Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα συχνά για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα